17. 11. 2019  11:02 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PAD15_A - Presentation of Architectural Heritage I (FA - SS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_PAD15_A
Course unit title: Presentation of Architectural Heritage I
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture1 hour weekly (on-site method)
seminar1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 3
 
Recommended semester/trimester: Architecture - master (optional), 2. semester
Architecture (study in English) - master (optional), 2. semester
Urban Design - master (optional), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
Semester work is evaluated during the semester.
 
Learning outcomes of the course unit:
The subject is focusing on understanding of problems with preservation and restoration of architectonical heritage as culturology phenomenon. The task of heritage care in individual west type cultural context is explained by the process of identification with culture of ancestors. It explains heritage restoration process as a creative discipline, with accent to compliance of exact procedure of restoration of historically preserved structure. The knowledge are used in case of designing concept for restoration of such architectonical and urban structures.
 
Course contents:
The subject is focusing on understanding of problems with preservation and restoration of architectonical heritage as culturology phenomenon. The task of heritage care in individual west type cultural context is explained by the process of identification with culture of ancestors. It explains heritage restoration process as a creative discipline, with accent to compliance of exact procedure of restoration of historically preserved structure. The knowledge are used in case of designing concept for restoration of such architectonical and urban structures
 
Recommended or required reading:
Basic:
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 p. ISBN 8022718378.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Diferencovaná pamiatková ochrana si vyžaduje diferencovaný architektonický návrh. Projekt, p. 44--49.
GREGOROVÁ, J. Historické mesto- vec kultúrnej verejnosti: Prezentácia čiastkových výsledkov projektu EcoCity v Trnave. Projekt, p. 18--21.
GREGOROVÁ, J. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, p. 77--89. ISBN 80-88999-05-7.
GREGOROVÁ, J. Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...?. Eurostav, p. 10--13. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Pamäť miesta ako téma tvorby. Projekt, p. 6--7.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Výskum v oblasti obnovy architektonického dedičstva. ALFA: Architektonické listy, p. 18--22. ISSN 1135-2679.
GREGOROVÁ, J. Záchrana architektonického dedičstva v Novom Jičíne. Pamiatky a múzeá, p. 65--68. ISSN 1335-4353.
GREGOROVÁ, J. -- ŠKROVINA, M. -- PAULINY, P. Znovu nájdené sakrálne miesta. In SLIVKA, M. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia VI : Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Sympózium 31.8.-2.9.2006, Kláštorisko. Levoča: Kláštorisko, 2007, p. 39--46. ISBN 978-80-88880-76-9.
GREGOROVÁ, J. -- ŠPAČEK, R. Kultúrna udržateľnosť ako podmienka kultivovanej obývateľnosti mesta. In KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010, p. 33--42. ISBN 978-80-227-3333-5.
GREGOROVÁ, J. Aj ruina môže byť predmetom architektonického navrhovania. Projekt, p. 62--67.
GREGOROVÁ, J. Druhá šanca pre stĺpy z kefovej továrne. Eurostav, p. 30--32. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. -- MIKLOŠ, P. Hľadanie kultúrnej kontinuity. Pamiatky a múzeá, p. 44--45. ISSN 1335-4353.
GREGOROVÁ, J. Kde končia hranice extrému pri ochrane deičstva ?. Eurostav, p. 20--25. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Kopčany a Mikulčice: Prezentácia veľkomoravskej urbanistickej aglomerácie v barokovej krajine. Urbanita, p. 44--47. ISSN 0139-5912.
GREGOROVÁ, J. Kultúrno - historické hodnoty územia v Územnoplánovacej dokumentácii. In Územnoplánovacie podklady: Seminár 29.4.2010, Banská Bystrica. Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2010, p. 7. ISBN 978-80-88757-59-7.
GREGOROVÁ, J. Moderné v tradičnom- hlavný problém koncepcie pamiatkovej obnovy Pamiatkovej zóny centrálnej mestskej oblasti Bratislava. Projekt, p. 20--27.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In p. 9--15.
GREGOROVÁ, J. Prezentácia torz architektúry v urbanistickom kontexte. In Monumentorum tutela 14. Ochrana pamiatok 14. Bratislava : Pamiatkový úrad, 2003, p. 115--122. ISBN 80-89175-00-7.
BOTEK, A. -- GREGOROVÁ, J. -- PALGUTOVÁ, K. Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola Sv. Margioty Antiochijskej v Kopčanoch - 1. časť. Bratislava : STU FA, 2011.
GREGOROVÁ, J. Reprezentačný objekt potrebuje nadštandardnú obnovu. Projekt, p. 50--55.
GREGOROVÁ, J. Reverzibilita a transparentnosť - hlavné trendy architektonickej tvorby v pamiatkovo chránenýchštruktúrach. In DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, p. 54--59. ISBN 978-80-89175-25-3.
GREGOROVÁ, J. Sprítomnená minulosť v obnove mesta Schwäbisch Hall. Projekt, p. 20--22.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 19

ABCDEFX
31,6 %47,4 %21,0 %0 %0 %0 %
Name of lecturer(s): prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (person responsible for course)
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak, english
 
Last modification: 19. 7. 2018
Supervisor: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 07/19/2018.

Typ výstupu: