7. 4. 2020  13:50 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_PAD15_A - Prezentácia architektonického dedičstva I (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Prezentácia architektonického dedičstva I
Kód predmetu: 2_PAD15_A
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z terminológie pamiatkovej starostlivosti,osvojiť si metódy obnovy a ich používanie v procese architektonického navrhovania. Vedieť definovať špecifiká architektonického navrhovania v pamiatkovo chránených architektonických a urbanistických štruktúrach.
Interpretovať problém vzhľadom na proces globalizácie, s dôrazom na hľadanie kultúrnej identity západného hodnotového modelu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zameriava na pochopenie problematiky ochrany a obnovy architektonického dedičstva ako kulturologického javu. Na základe procesu identifikácie s kultúrou predkov vysvetľuje úlohu pamiatkovej starostlivosti v jednotlivých kultúrnych kontextoch západného typu. Vysvetľuje proces pamiatkovej obnovy ako tvorivú disciplínu, s dôrazom na dodržanie exaktnosti postupu obnovy pamiatkovo chránenej štruktúry.
Poznatky sú využité pri návrhu koncepcie obnovy pamiatkovo chránených architektonických a urbanistických štruktúr
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GREGOROVÁ, J. -- LALKOVÁ, J. -- NAHÁLKA, P. -- ORAVCOVÁ, E. Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Diferencovaná pamiatková ochrana si vyžaduje diferencovaný architektonický návrh. Projekt, s. 44--49.
GREGOROVÁ, J. Historické mesto- vec kultúrnej verejnosti: Prezentácia čiastkových výsledkov projektu EcoCity v Trnave. Projekt, s. 18--21.
GREGOROVÁ, J. Metódy a nástroje pamiatkovej obnovy. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 77--89. ISBN 80-88999-05-7.
GREGOROVÁ, J. Obnova pamiatok profesionalizmus alebo fundamentalizmus ...?. Eurostav, s. 10--13. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Pamäť miesta ako téma tvorby. Projekt, s. 6--7.
GREGOROVÁ, J. -- GREGOR, P. Výskum v oblasti obnovy architektonického dedičstva. ALFA: Architektonické listy, s. 18--22.
GREGOROVÁ, J. Záchrana architektonického dedičstva v Novom Jičíne. Pamiatky a múzeá, s. 65--68.
GREGOROVÁ, J. -- ŠKROVINA, M. -- PAULINY, P. Znovu nájdené sakrálne miesta. In SLIVKA, M. Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia VI : Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Sympózium 31.8.-2.9.2006, Kláštorisko. Levoča: Kláštorisko, 2007, s. 39--46. ISBN 978-80-88880-76-9.
GREGOROVÁ, J. -- ŠPAČEK, R. Kultúrna udržateľnosť ako podmienka kultivovanej obývateľnosti mesta. In KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010, s. 33--42. ISBN 978-80-227-3333-5.
GREGOROVÁ, J. Aj ruina môže byť predmetom architektonického navrhovania. Projekt, s. 62--67.
GREGOROVÁ, J. Druhá šanca pre stĺpy z kefovej továrne. Eurostav, s. 30--32. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. -- MIKLOŠ, P. Hľadanie kultúrnej kontinuity. Pamiatky a múzeá, s. 44--45.
GREGOROVÁ, J. Kde končia hranice extrému pri ochrane deičstva ?. Eurostav, s. 20--25. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. Kopčany a Mikulčice: Prezentácia veľkomoravskej urbanistickej aglomerácie v barokovej krajine. Urbanita, s. 44--47.
GREGOROVÁ, J. Kultúrno - historické hodnoty územia v Územnoplánovacej dokumentácii. In Územnoplánovacie podklady: Seminár 29.4.2010, Banská Bystrica. Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2010, s. 7. ISBN 978-80-88757-59-7.
GREGOROVÁ, J. Moderné v tradičnom- hlavný problém koncepcie pamiatkovej obnovy Pamiatkovej zóny centrálnej mestskej oblasti Bratislava. Projekt, s. 20--27.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
GREGOROVÁ, J. Prezentácia torz architektúry v urbanistickom kontexte. In Monumentorum tutela 14. Ochrana pamiatok 14. Bratislava : Pamiatkový úrad, 2003, s. 115--122. ISBN 80-89175-00-7.
BOTEK, A. -- GREGOROVÁ, J. -- PALGUTOVÁ, K. Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov na návrh komplexnej obnovy kostola Sv. Margioty Antiochijskej v Kopčanoch - 1. časť. Bratislava : STU FA, 2011.
GREGOROVÁ, J. Reprezentačný objekt potrebuje nadštandardnú obnovu. Projekt, s. 50--55.
GREGOROVÁ, J. Reverzibilita a transparentnosť - hlavné trendy architektonickej tvorby v pamiatkovo chránenýchštruktúrach. In DVOŘÁKOVÁ, V. Monumentorum tutela 19. Ochrana pamiatok 19: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008, s. 54--59. ISBN 978-80-89175-25-3.
GREGOROVÁ, J. Sprítomnená minulosť v obnove mesta Schwäbisch Hall. Projekt, s. 20--22.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: predmet pozostáva z 
- prednášok
- exkurzie
- spracovania klauzúrnej práce na tému náznaková rekonštrukcia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie pozostáva zo
- skúšky z odprednášaného učiva -aplikácia pri aktuálnych realizáciách(80 b)
- prezentácie klauzúrnej práce na tému novotvar (20 b)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 07. 2018.

Typ výstupu: