Apr 7, 2020   1:39 p.m. Zoltán
Academic information system

Course syllabus 2_PAD15_A - Prezentácia architektonického dedičstva I (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_PAD15_A
Názov predmetu: Prezentácia architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.prednášky (dotácia 13/0)
 
a.systém delenia fondu kultúrneho dedičstva
b.interpretácia pamiatkovej ochrany ako prejavu kultúrnehej identity
c.preferencie hodnotových systémov kultúrnych komunít západného typu
d.architektonické dedičstvo ako produkt kultúrneho vrstvenia - metódy jeho obnovy
e.metódy obnovy z hľadiska funkcie
f.metódy obnovy z hľadiska prezentácie kultúrnych vrstiev
g.stanovenie koncepcie ochrany a obnovy pamiatkových objektov a súborov a ich priemet do projektovej dokumentácie
h.stanovenie koncepcie ochrany a obnovy pamiatkových urbanistických súborov a ich priemet do územno-plánovacej dokumentácie
i.legislatívne stupne pamiatkovej ochrany

2.cvičenie (dotácia 0/13)
 
a.priebežné konzultácie
b.zadanie klauzúrnej práce na tému novotvar
c.prezentácia klauzúrnych prác spojená s rozpravou


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 07. 2018.

Type of output: