25. 10. 2020  17:43 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_PAD15_A - Prezentácia architektonického dedičstva I (FAD - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_PAD15_A
Názov predmetu:
Prezentácia architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.
prednášky (dotácia 13/0)
 
a.systém delenia fondu kultúrneho dedičstva
b.
interpretácia pamiatkovej ochrany ako prejavu kultúrnehej identity
c.preferencie hodnotových systémov kultúrnych komunít západného typu
d.
architektonické dedičstvo ako produkt kultúrneho vrstvenia - metódy jeho obnovy
e.metódy obnovy z hľadiska funkcie
f.
metódy obnovy z hľadiska prezentácie kultúrnych vrstiev
g.
stanovenie koncepcie ochrany a obnovy pamiatkových objektov a súborov a ich priemet do projektovej dokumentácie
h.
stanovenie koncepcie ochrany a obnovy pamiatkových urbanistických súborov a ich priemet do územno-plánovacej dokumentácie
i.
legislatívne stupne pamiatkovej ochrany

2.
cvičenie (dotácia 0/13)
 
a.priebežné konzultácie
b.
zadanie klauzúrnej práce na tému novotvar
c.
prezentácia klauzúrnych prác spojená s rozpravou


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 07. 2018.

Typ výstupu: