21. 8. 2019  15:26 Jana
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 57777_5I - ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57777_5I
Názov predmetu: ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 02. 2019.

Typ výstupu: