Jun 24, 2019   11:31 p.m. Ján
Academic information system

Course syllabus 2_DM3D_AU - Digitálny model a 3D tlač (FA - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DM3D_AU
Názov predmetu: Digitálny model a 3D tlač
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa praktická časť (zadania) predmetu . V priebehu semestra budú dve praktické zadania po 20 bodov a záverečná práca 3D tlače modelu, z ktorej je možné získať 60 bodov. Hodnotenie absolvovania predmetu sa riadi kritériami úspešnosti podľa aktuálneho študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci semestrálneho výberového predmetu sa študenti naučia pripraviť digitálne 3D modely pre 3D tlač s dôrazom na dodržanie zásad, ktoré sú nevyhnutné pre reálne vytlačenie modelov, či už s ohľadom na požiadavky tlačiarní, ako i samotného autora tak, aby pri prezentácii bola dostatočne zvýraznená autorská myšlienka.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na prepojenie virtuálnej reality pomocou tlačového rozhrania s reálnym svetom. Na prednáškach sa predstavia základné princípy a procesy 3D tlače od návrhu modelu až po tlač na 3D tlačiarni. Preberú sa možnosti vytvorenia základných modelov v aplikácii SketchUp , Rhinoceros , alebo akomkoľvek 3D modelovacom programe s podporou exportu do formátu STL súborov, možnosti upravenia existujúcich 3D modelov z Thingiverse alebo akéhokoľvek iného online úložiska 3D modelov . Preberú sa pokročilé tlačové techniky, ktoré sú k dispozícii v 3D tlačiarni pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Modelovanie pre 3D tlač je trochu iný proces ako modelovanie pre vizualizáciu alebo vykazovanie prvkov. Za účelom 3D tlače je potrebné objekty spojiť do jedného celku, aby sa nemuseli lepiť jednotlivé diely dohromady po ukončení tlačového procesu. Pre komplexné architektonické a urbanistické modely tento krok môže trvať mnoho hodín, ak model nebol pôvodne vytvorený s víziou 3D tlače po dokončení modelu.
Na cvičeniach sa aplikujú získané poznatky na konkrétne zadania a realizuje sa praktické precvičovanie novospoznaných príkazov ako i prehlbovanie poznatkov pri riešení konkrétnych úloh – 3D tlače architektonických, resp. urbanistických modelov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, R. The newest in 3D printing.  [online]. 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=yTh0rzCXefQ.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
91,1 %6,7 %2,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Schválil: Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Type of output: