26. 8. 2019  5:01 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PP3D1_D - Počítačová podpora 3D I (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D I
Kód predmetu: 1_PP3D1_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. art. Tibor Antony (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Matej Dubiš, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Nagy, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Olah, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základov práce s 3D modelovaním objektov. V programe Rhino 3D (Rhinoceros).
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky 3D modelovacích systémov
Úvod do programu Rhino 3D:
- Ovládanie a nastavenie prostredia (Súradnicový systém, Rozvrhnutie a používanie pohľadov a režimov zobrazenia, Práca v 3D priestore, Nástrojové tlačítka, Modelovacie pomôcky)
- Modelovanie (body a krivky, Polygony, Krivky)
- Práca s plochami (NURBS plochy, Plochy z kriviek a zo siete kriviek, Plochy z iných plôch, Telesá a spojené plochy)
- Úpravy a editácia kriviek a plôch (výber, selekcia objektov, Spájanie a delenie kriviek)
- Transformácie objektov
- Analýza objektov a ich vlastností
- Práca so súbormi (Import a export, druhy formátov)
- Práca s vrstvami a vlastnosťami
- Renderovanie (materiáli, svetlá, úprava scény, kamery, nastavenie vlastností objektov, nastavenie výstupu a ukladanie do správneho formátu)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MCNEEL, R. Rhinoceros.  [online]. 2010. URL: http://www.rhino3d.com/.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: