18. 8. 2019  8:34 Elena, Helena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PP3D1_D - Počítačová podpora 3D I (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PP3D1_D
Názov predmetu: Počítačová podpora 3D I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do problematiky 3D modelovacích systémov
Úvod do programu Rhino 3D:
- Ovládanie a nastavenie prostredia (Súradnicový systém, Rozvrhnutie a používanie pohľadov a režimov zobrazenia, Práca v 3D priestore, Nástrojové tlačítka, Modelovacie pomôcky)
- Modelovanie (body a krivky, Polygony, Krivky)
- Práca s plochami (NURBS plochy, Plochy z kriviek a zo siete kriviek, Plochy z iných plôch, Telesá a spojené plochy)
- Úpravy a editácia kriviek a plôch (výber, selekcia objektov, Spájanie a delenie kriviek)
- Transformácie objektov
- Analýza objektov a ich vlastností
- Práca so súbormi (Import a export, druhy formátov)
- Práca s vrstvami a vlastnosťami
- Renderovanie (materiáli, svetlá, úprava scény, kamery, nastavenie vlastností objektov, nastavenie výstupu a ukladanie do správneho formátu)


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 05. 2018.

Typ výstupu: