23. 9. 2020  22:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP5_AI_D - Dizertačný projekt V (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DP5_AI_D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
10
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pripravenosť na konzultácie so školiteľom, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje piatu etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Písomné spracovanie výsledkov vo forme správy, ktorú hodnotí školiteľ.
3.Ústna prezentácia výsledkov na vedeckom seminári pracoviska.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 9. 2016
Schválil: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Typ výstupu: