Sep 23, 2020   10:37 p.m. Zdenka
Academic information system

Course syllabus DP5_AI_D - Dizertačný projekt V (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Kód predmetu:
DP5_AI_D
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (15 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje piatu etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Písomné spracovanie výsledkov vo forme správy, ktorú hodnotí školiteľ.
3.Ústna prezentácia výsledkov na vedeckom seminári pracoviska.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Type of output: