Sep 21, 2020   11:30 a.m. Matúš
Academic information system

Course syllabus DP5_AI_D - Dizertačný projekt V (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: DP5_AI_D
Názov predmetu:
Dizertačný projekt V
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (15 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Samostatná výskumná práca zahŕňajúca experimentálne alebo iné overovanie novej metódy alebo modelu. Písanie predbežnej verzie dizertácie. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Type of output: