22. 9. 2020  9:14 Móric
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP6_AI_D - Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI) (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
DP6_AI_D
Názov predmetu:
Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 30
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pripravenosť na konzultácie so školiteľom, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje poslednú etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Spracovanie dizertačnej práce, ktorú posudzujú traja oponenti a jej obhajoba je štátnou skúškou.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 9. 2016
Schválil:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Typ výstupu: