Sep 22, 2020   9:10 a.m. Móric
Academic information system

Course syllabus DP6_AI_D - Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI) (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu:
Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI)
Kód predmetu: DP6_AI_D
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (30 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy vedeckej práce. Získať hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Intenzívnym výskumom dosiahnuť pôvodné vedecké výsledky, akceptovateľné na medzinárodnej úrovni. Tento predmet predstavuje poslednú etapu riešenia dizertačného projektu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Spracovanie dizertačnej práce, ktorú posudzujú traja oponenti a jej obhajoba je štátnou skúškou.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
posudok a obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Type of output: