Nov 12, 2019   1:52 p.m. Svätopluk
Academic information system

Course syllabus N427A0_4I - Analýza a návrh informačných systémov (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N427A0_4I
Názov predmetu: Analýza a návrh informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je jedno zadanie za 30 bodov. Na úspešné absolvovanie semestra je potrebných získať aspoň 16 bodov. Skúška je za 70 bodov. Celkové hodnotenie predmetu:
A 100-92 bodov
B 91-83 bodov
C 82-74 bodov
D 73-65 bodov
E 64-56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný pochopiť a opísať princíp procesného modelovania. Vie zvoliť vhodný typ diagramu UML a je schopný ho aplikovať pri modelovaní časti informačného systému. Má znalosti použiť princípy modelovania informačných systémov pomocou vhodnej metodológie. Študent má zručnosti navrhnúť primeraný informačný systém a pri tom vhodne použiť vývojové postupy a nástroje. Má zručnosti vytvoriť dokumentáciu k zrealizovanej analýze a návrhu.
 
Stručná osnova predmetu:
Modelovanie procesov a BPMN. Pojmy a princípy softvérového inžinierstva. Modelovanie pomocou UML. Špecifikácia požiadaviek a prípady použitia. Diagramy tried a modely údajov. Diagramy interakcie a sekvenčné diagramy. Stavové diagramy a diagramy aktivít. Modelovanie architektúry informačných systémov. Analýza a návrh konkrétneho informačného systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUSTADT, I. -- ARLOW, J. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. 568 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

Odporúčaná:
NEHÉZ, M. Analýza a návrh informačných systémov. Košice: Equilibria, 2013. 40 s. ISBN 978-80-8143-093-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
20,0 %10,0 %20,0 %10,0 %30,0 %10,0 %
Vyučujúci: RNDr. Martin Nehéz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: RNDr. Martin Nehéz, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: