28. 10. 2020  21:29 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N418L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktické prevedenie všetkých laboratórnych úloh a test.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky,
- základy správneho vykonávania analytických operácií,
- správnu laboratórnu prax.
Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní.
Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov. Technika titrácie.
2.Jednoduché optické metódy - stanovenie metódou prídavku štandardu absorpčnou metódou a 
nefelometrické/turbidimetrické stanovenie metódou kalibračnej čiary, emisné spektrálne
metódy. Identifikácia organických látok na základe komplexnej interpretácie spektier NMR, MS,
IR.
3.Elektroanalytické metódy - voltamperometria ako analytická metóda, metóda štúdia
elektrochemických procesov a potenciometrická titrácia zmesi kyselín. Derivačná a Granová
transformácia titračných kriviek. Polarografia a biampermetrická titrácia, precízna príprava
tlmivých roztokov a meranie pH.
4.Chromatografické metódy - kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia v 
kvantitatívnej analýze, metóda vnútorného štandardu a predkoncentračné techniky úpravy
vzoriek, SPE. Kvapalinová a plynová chromatografia ako identifikačné metódy.
5.Záverečný písomný test.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. -- HLADKY, Z. -- GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 474

AB
C
DEFX
28,1 %
37,8 %
26,6 %
6,3 %
0,8 %0,4 %
Vyučujúci:
Ing. Anna Lomenova, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Němeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kristína Poláčeková Cinková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Zichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 9. 2017
Schválil:
Ing. Alena Manová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: