Oct 29, 2020   2:36 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Kód predmetu:
N418L10_4B
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Anna Lomenova, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Němeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kristína Poláčeková Cinková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Zichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky,
- základy správneho vykonávania analytických operácií,
- správnu laboratórnu prax.
Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní.
Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov. Technika titrácie.
2.Jednoduché optické metódy - stanovenie metódou prídavku štandardu absorpčnou metódou a 
nefelometrické/turbidimetrické stanovenie metódou kalibračnej čiary, emisné spektrálne
metódy. Identifikácia organických látok na základe komplexnej interpretácie spektier NMR, MS,
IR.
3.Elektroanalytické metódy - voltamperometria ako analytická metóda, metóda štúdia
elektrochemických procesov a potenciometrická titrácia zmesi kyselín. Derivačná a Granová
transformácia titračných kriviek. Polarografia a biampermetrická titrácia, precízna príprava
tlmivých roztokov a meranie pH.
4.Chromatografické metódy - kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia v 
kvantitatívnej analýze, metóda vnútorného štandardu a predkoncentračné techniky úpravy
vzoriek, SPE. Kvapalinová a plynová chromatografia ako identifikačné metódy.
5.Záverečný písomný test.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. -- HLADKY, Z. -- GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov.
Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov z celkového počtu 100 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov,
na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 10 bodov.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: