Dec 10, 2019   8:10 a.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Kód predmetu: N418L10_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Anna Lomenova (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Němeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kristína Poláčeková Cinková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Zichová (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť - pokročilú prácu pomocou laboratórnej analytickej techniky,
- základy správneho vykonávania analytických operácií,
- správnu laboratórnu prax.
Vedieť princípy vzniku analytického signálu meracích prístrojov a princípy optimalizácie jednotlivých spôsobov meraní.
Ovládať inštrumentálne postupy získania analytickej informácie a postupy vyhodnotenia výsledkov meraní.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov. Technika titrácie.
2.Jednoduché optické metódy - stanovenie metódou prídavku štandardu absorpčnou metódou a 
nefelometrické/turbidimetrické stanovenie metódou kalibračnej čiary, emisné spektrálne
metódy. Identifikácia organických látok na základe komplexnej interpretácie spektier NMR, MS,
IR.
3.Elektroanalytické metódy - voltamperometria ako analytická metóda, metóda štúdia
elektrochemických procesov a potenciometrická titrácia zmesi kyselín. Derivačná a Granová
transformácia titračných kriviek. Polarografia a biampermetrická titrácia, precízna príprava
tlmivých roztokov a meranie pH.
4.Chromatografické metódy - kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia v 
kvantitatívnej analýze, metóda vnútorného štandardu a predkoncentračné techniky úpravy
vzoriek, SPE. Kvapalinová a plynová chromatografia ako identifikačné metódy.
5.Záverečný písomný test.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PURDEŠOVÁ, A. -- TARAPČÍK, P. -- SÁDECKÁ, J. -- HROBOŇOVÁ, K. -- ŠPÁNIK, I. -- RIEVAJ, M. -- ŠVORC, Ľ. -- MANOVÁ, A. -- ČACHO, F. Praktikum z analytickej chémie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 242 s. ISBN 978-80-227-3555-1.
BUSTIN, D. -- HLADKY, Z. -- GARAJ, J. Analytická chémia. Alfa, Bratislava: SNTL, Praha, 1987. 744 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov.
Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov z celkového počtu 100 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na hodnotenie C najmenej 70 bodov,
na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 50 bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 10 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: