Dec 7, 2019   12:48 p.m. Ambróz
Academic information system

Course syllabus N418L10_4B - Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418L10_4B
Názov predmetu: Laboratórne cvičenia z inštrumentálnych metód analýzy
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Základné spoločné zásady práce v analytickom laboratóriu. Práca s meradlami hmotnosti a 
objemu. Príprava roztokov. Technika titrácie.
2.Jednoduché optické metódy - stanovenie metódou prídavku štandardu absorpčnou metódou a 
nefelometrické/turbidimetrické stanovenie metódou kalibračnej čiary, emisné spektrálne
metódy. Identifikácia organických látok na základe komplexnej interpretácie spektier NMR, MS,
IR.
3.Elektroanalytické metódy - voltamperometria ako analytická metóda, metóda štúdia
elektrochemických procesov a potenciometrická titrácia zmesi kyselín. Derivačná a Granová
transformácia titračných kriviek. Polarografia a biampermetrická titrácia, precízna príprava
tlmivých roztokov a meranie pH.
4.Chromatografické metódy - kvapalinová chromatografia a plynová chromatografia v 
kvantitatívnej analýze, metóda vnútorného štandardu a predkoncentračné techniky úpravy
vzoriek, SPE. Kvapalinová a plynová chromatografia ako identifikačné metódy.
5.Záverečný písomný test.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: