24. 7. 2019  2:12 Vladimír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N414O5_4B - Organická chémia I (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414O5_4B
Názov predmetu: Organická chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov reakcií organických zlúčenín na báze mechanizmov organických reakcií a ich úloha v prírode a technologickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. Systematické štúdium, príprava, vlastnosti a reaktivita organických zlúčenín. Alkány a cykloalkány, alkény a diény, alkíny, arény, halogénderiváty, hydroxyderiváty, étery a sírne deriváty. Aplikácia základných princípov chemických reakcií a mechanizmov reakcií v syntézach a výrobe cielených organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MCMURRY, J. Organická chemie. Brno: VUTIUM, 2007. 1176 s. ISBN 80-214-3291-8.
MCMURRY, S. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2009. 725 s. ISBN 978-80-7080-703-1.
SCHORE, N E. -- VOLLHARDT, K P C. Organic Chemistry. Structure and Function. New York: W. H. Freeman and Co., 1999. 1208 s. ISBN 0-7167-2721-8.
SCHORE, N E. Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry. New York : W.H.Freeman, 1999. 461 s. ISBN 0-7167-3165-7.
KOVÁČ, J. -- KOVÁČ, Š. -- FIŠERA, Ľ. Organická chémia I.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 273 s. ISBN 80-227-0247-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia v študijnom programe Biotechnológia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 457

ABCDEFX
7,0 %7,7 %15,5 %21,4 %41,4 %7,0 %
Vyučujúci: Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Anna Koreňová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: