24. 7. 2019  11:28 Vladimír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400T0_4I - Tvorba vedeckých dokumentov (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400T0_4I
Názov predmetu: Tvorba vedeckých dokumentov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 70% z písomnej príkladovej skúšky. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z prípravy vedeckých typov dokumentov a to jednak WYSIWYG ako aj transformačného typu. Dokáže spracovať bibliografické informácie, citovať literárne zdroje. Ovláda nástroj spracovania dokumentov LaTeX, dokáže dávkovo generovať z neho rozličné prezentačné a tlačové formáty výstupu. Tiež ovláda základy systémov štrukturovaného textu ako XML či DocBook.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
4-10 LaTeX
4. Úvod
5. Matematické konštrukcie
6. Správa rozsiahlych dokumentov
7. Práca s bibliografickými údajmi
8. Obrázky, tabuľky
9. Grafy a diagramy
10. Formáty exportu
11-13 Ostatné dokumentačné systémy
11. XML formáty
12. DocBook - základy
13. DocBook - transformácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPKA, H. -- DALY, P W. Latex. Podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2004. 576 s. ISBN 80-722-6973-9.
MITTELBACH, F. -- GOOSSENS, M. The Latex Companion. Reading : Addison-Wesley, 1994. 527 s. ISBN 0-201-54199-8.
GOOSSENS, M. -- RAHTZ, S. -- SUTOR, R S. -- GURARI, E M. -- MOORE, R. The LATEX web companion: Integrating TEX, HTML, and XML. Reading : Addison-Wesley, 1999. 522 s. ISBN 0-201-43311-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: