Jun 18, 2019   8:53 a.m. Vratislav
Academic information system

Course syllabus N427Z0_4I - Základy fuzzy systémov (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N427Z0_4I
Názov predmetu: Základy fuzzy systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti napíšu 1 test (riešenie príkladov) z tém 1-4 a vypracujú a odprezentujú projekt nejakej praktickej aplikácie fuzzy množín a fuzzy logiky. Z možných 30 bodov musia získať apoň 15 bodov. Získané body sa započítavajú do celkového hodnotenia študenta.

Po skončení semestra študent absolvuje písomnú skúšku z celkového prehľadu odprednášaného učiva, za ktorú môže získať 70 bodov.

Na úspešné absolvovanie predmetu študent musí získať aspoň 56 z možných 100 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z teórie fuzzy množín a fuzzy logiky a zoznámi sa s ich aplikáciami. Vie aktívne použiť metódy teórie fuzzy množín a fuzzy logiky pri riešení problémov v teórii fuzzy riadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Základné pojmy teórie fuzzy množín (dotácia 4/2)
 
a.Paradoxy klasickej teórie množín a klasickej logiky - motivácia potreby zavedenia fuzzy množín. Zopakovanie základných pojmov klasickej teórie množín. Základné operácie s množinami. Vlastnosti operácií s množinami. Charakteristická funkcia množiny.
b.Vágnosť ako typ neurčitosti. Fuzzy množiny a ich funkcie príslušnosti. Modelovanie vágnych pojmov pomocou fuzzy množín. Štandardné operácie s fuzzy množinami a ich vlastnosti.
c.Alfa-rezy fuzzy množín a ich vlastnosti. Horizontálna reprezentácia fuzzy množín. Základný (Zadehov) princíp rozšírenia pre funkcie jednej a dvoch premených.

2.Základy fuzzy logiky (dotácia 8/4)
 
a.Základy výrokovej logiky. Operácie s výrokmi. Konjunkcia, disjunkcia, negácia, implikácia, ekvivalencia, pravdivostné tabuľky. Modus ponens, modus tollens.
b.Modelovanie konjunkcií a disjunkcií vo fuzzy logikách. Trojuholníkové normy a konormy, ich základné vlastnosti a typy.
c.Fuzzy negácie. Zovšeobecnenie základných operácií s fuzzy množinami.
d.Fuzzy implikácie.

3.Fuzzy aritmetika (dotácia 2/2)
 
a.Fuzzy čísla. Štandardné operácie s fuzzy číslami.

4.Fuzzy relácie (dotácia 4/1)
 
a.Binárne relácie v klasickej teórii množín, typy a vlastnosti, základné operácie. Inverzné relácie, skladanie relácií.
b.Fuzzy relácie. Špeciálne typy fuzzy relácií. Skladanie fuzzy relácií. Cylindrické rozšírenie a a projekcia fuzzy relácií.

5.Fuzzy odvodzovanie (dotácia 2/1)
 
a.Približné odvodzovanie. Jazyková premenná. Zovšeobecnený modus ponens. Kompozičné pravidlo odvodzovania.

6.Aplikácie fuzzy množín a fuzzy logiky vo fuzzy systémoch (dotácia 6/3)
 
a.Využitie fuzzy množín a fuzzy logiky vo fuzzy systémoch. Jayzkové fuzzy regulátory. Mamdaniho fuzzy regulátory. Spôsoby defuzzifikácie.
b.Takagiho-Sugenove fuzzy regulátory. Fuzzy regulátory ako univerzálne aproximátory.
c.Využitie fuzzy množín a fuzzy logiky v ďalších oblastiach (zhluková analýza, spracovanie signálov, obrazov).
d.Zovšeobecnenie fuzzy množín.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁROVÁ, A. -- KOVÁČOVÁ, M. Fuzzy množiny a ich aplikácie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2004. 166 s. ISBN 80-227-2036-4.

Odporúčaná:
OLŠÁK, P. -- NAVARA, M. Základy fuzzy množin. Praha: Vydavatelství ČVUT , 2002. 135 s. ISBN 80-01-02585-3.
YUAN, B. -- KLIR, G. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications. London: Prentice Hall, 1995.
NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Ostrava: Nakladateľstvo BEN-technická literatúra, 2000. 170 s. ISBN 80-7300-009-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 22

ABCDEFX
95,5 %0 %4,5 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: RNDr. Štefan Boor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: