Jun 24, 2019   9:45 p.m. Ján
Academic information system

Course syllabus N423Z8_4B - Základy materiálových bilancií (FCHPT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423Z8_4B
Názov predmetu: Základy materiálových bilancií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú dve písomné testy (mimo času výučby), v ktorých môžu získať spolu 40 bodov. Prvý test sa koná vo ôsmom týždni. Jeho témou sú bilančné výpočty v systéme bez chemickej reakcie. Druhý test sa koná v dvanástom týždni. Témou druhého testu sú bilančné výpočty v systéme s chemickou reakciou.
Hodnotenie: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %, FX 0-55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov zostaviť materiálovú bilanciu prietokového a vsádzkového systému s viacerými zložkami, bez chemických reakcií a s chemickými reakciami. Vyjadriť zloženia prúdov, stechiometriu, rozsah reakcie, stupeň premeny zložiek. Nakresliť bilančnú schému, bilančnú tabuľku. Riešiť systémy rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je naučiť študentov zostaviť materiálovú bilanciu prietokového a vsádzkového systému s viacerými zložkami, bez chemických reakcií a s chemickými reakciami. Vyjadriť zloženia prúdov, stechiometriu, rozsah reakcie, stupeň premeny zložiek. Nakresliť bilančnú schému, bilančnú tabuľku. Riešiť systémy rovníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEFČÍKOVÁ, M. -- ŠEFČÍK, J. -- STOPKA, J. Materiálové bilancie technologických procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 157 s. ISBN 80-227-0950-6.
REKLAITIS, G. Introduction to Material and Energy Balances. New York : John Wiley & Sons, 1983. 683 s. ISBN 0-471-04131-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %0 %0 %0 %100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: