Dec 6, 2019   1:31 p.m. Mikuláš
Academic information system

Course syllabus N422P0_4B - Programovanie I (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P0_4B
Názov predmetu: Programovanie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy na cvičeniach, zápočtová písomka, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom Python, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
 
Stručná osnova predmetu:
Syntax a sémantika jazyka Python, dátové typy, premenné a konštanty, riadiace inštrukcie jazyka Python, statické jedno a viacrozmerové polia, práca so súbormi, operácie s maticami.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
43,8 %12,4 %8,6 %10,5 %24,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Peter Bakaráč (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2017
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 12. 12. 2017.

Type of output: