Jan 21, 2020   6:12 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus N422W0_4B - Webové technológie v automatizácii (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Webové technológie v automatizácii
Kód predmetu: N422W0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov monitorovania a riadenia technologických procesov cez Internet. Pozná základné princípy synchrónnej a asynchrónnej komunikácie. Pozná základné princípy virtuálneho a vzdialeného monitorovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do webových technológií
JavaScript I 
JavaScript II
Synchrónna a asynchrónna komunikácia
HTTP MATLAB Web Server
Virtuálne monitorovanie modelov laboratórnych procesov
Virtuálne riadenie modelov laboratórnych procesov
Vzdialené monitorovanie laboratórnych procesov
Vzdialené riadenie laboratórnych procesov
Priemyselná realizácia vzdialeného riadenia
Realizácia záverečných projektov
Realizácia záverečných projektov
Prezentácia záverečných projektov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GILMORE, W J. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. New York, USA: Apress, 2010. 824 s. ISBN 978-1-4302-3114-1.
ČIRKA, Ľ. -- BAKOŠOVÁ, M. -- KVASNICA, M. -- FIKAR, M. Internet Module for Process Modelling and Simulation. In Principia Cybernetika 2010: Sborník mezinárodní konference kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit v České a Slovenské republice. - Liberec, 8.-9. 9. 2010. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2010, s. 22--26. ISBN 978-80-7372-639-3.
BRÁZA, J. PHP 5 - začínáme programovat. Praha : Grada, 2005. 244 s. ISBN 80-247-1146-X.
KALÚZ, M. -- ČIRKA, Ľ. -- FIKAR, M. MATLAB Tool for Identification of Nonlinear Systems. In BYRON, P. Technical Computing Prague 2011: 19th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, November 8, 2011. Prague : Institute of Chemical Technology, 2011, ISBN 978-80-7080-794-1.
ČIRKA, Ľ. -- KALÚZ, M. -- FIKAR, M. On-line remote control of MATLAB simulations based on asynchronous communication model. In BYRON, P. Technical Computing Prague 2013 [elektronický zdroj] : 21th Annual Conference Proceedings. Prague, 13 November 2013. Prague: Institute of Chemical Technology, 2013, ISBN 978-80-7080-863-4.
KALÚZ, M. -- ČIRKA, Ľ. -- FIKAR, M. Remote Experiment in Control Education. AT&P Journal Plus, s. 50--54.
KALÚZ, M. -- GARCÍA-ZUBÍA, J. -- ORDUNA, P. -- FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. Sharing Control Laboratories by Remote Laboratory Management System WebLab-Deusto. In Proceedings of 10th IFAC Symposium on Advances in Control Education, August 28-30, 2013. University of Sheffield, Shefield, UK. s.l.] : IFAC, 2013, s. 345--350. ISBN 978-3-902823-43-4.
KALÚZ, M. -- ČIRKA, Ľ. -- FIKAR, M. Simplifying the Implementation of Remote Laboratories in Educational Environments Using Industrial Hardware. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : Štrbské Pleso, Slovakia, June 18-21, 2013. Piscataway: IEEE, 2013, s. 522--527. ISBN 978-80-227-3951-1.
KALÚZ, M. -- ČIRKA, Ľ. -- FIKAR, M. Virtual and Remote Laboratories in Education Process at FCFT STU. In AUER, M E. -- HUBA, M. ICL 2011 [elektronický zdroj] : 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 11th International Conference Virtual University. Piešťany, Slovakia, September 21-23,.2011. Piscataway: IEEE, 2011, s. 134--139. ISBN 978-1-4577-1746-8.
ČIRKA, Ľ. -- KALÚZ, M. -- FIKAR, M. Virtual Laboratories for Control Education. In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj]: Recenzovaný zborník príspevkov z VII. vedeckej medzinárodnej konferencie, 26. marec 2013, Bratislava. Bratislava : Ekonóm, 2013, ISBN 987-80-225-3610-3.
ČIRKA, Ľ. -- KALÚZ, M. -- KVASNICA, M. -- FIKAR, M. Virtual Laboratory. In Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. Pardubice: University of Pardubice, 2010, s. 2010. ISBN 978-80-7399-951-3.
KALÚZ, M. -- ČIRKA, Ľ. -- FIKAR, M. Virtual Laboratory of Process Control. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2011 : Proceedings of the 18th International Conference. Tatranská Lomnica, Slovakia, 14.-17.6. 2011. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011, s. 348--351. ISBN 978-80-227-3517-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: