21. 8. 2019  16:30 Jana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D0_4I - Diplomová práca (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D0_4I
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 24
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 4. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 4. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 4. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 4. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 4. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 4. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 4. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie záverečnej práce, odovzdanie záverečnej práce v tlačenej a elektronickej podobe, obhajoba záverečnej práce, rozprava k záverečnej práci. Výsledné hodnotenie bude priemerom hodnotení jednotlivých častí. Hodnotenie sa vykoná podľa študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou záverečnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 942

ABCDEFX
77,6 %16,2 %4,4 %1,0 %0,6 %0,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Typ výstupu: