17. 8. 2019  16:39 Milica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D0_4I - Diplomová práca (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Diplomová práca
Kód predmetu: N400D0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (24 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Ing. Vladimír Žúbor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: záverečná práca, štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie je štátna skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Typ výstupu: