26. 8. 2019  9:28 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400D0_4I - Diplomová práca (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D0_4I
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity: skúška (24 kreditov)
Obsah predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Typ výstupu: