Dec 15, 2019   7:14 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus N422R0_4I - Robustné riadenie (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422R0_4I
Názov predmetu: Robustné riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent samostatne vypracuje v priebehu semestra 3 projekty. Odovzdá ich v elektronickej forme. Výsledky prezentuje a obháji. Hodnotený je známkou v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná základné typy neurčitostí. Vie analyzovať robustnú stabilitu systémov so štruktúrovanými neurčitosťami. Vie navrhnúť regulátor pre systémy s intervalovými parametrickými neurčitosťami. Študent vie využiť lineárne maticové neurčitosti pri analýze robustnej stability a pri návrhu robustného regulátora pre systémy s polytopickou neurčitosťou. Študent pozná neštruktúrované neurčitosti, vie analyzovať robustnú stabilitu systémov s neštruktúrovanou neurčitosťou a vie navrhnúť robustný regulátor pre takého systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do robustného riadenia
Systémy s jedným neurčitým parametrom
Systémy s intervalovými neurčitosťami
Návrh robustného regulátora pre systémy s intervalovými neurčitosťami
Systémy s lineárnymi afinnými neurčitosťami
Stabilita polytopických systémov
Multilineárne neurčitosti
Zovšeobecnená Charitonovova veta
LMI v robustnom riadení
Robustná metóda umietnenia pólov
Neštruktúrované neurčitosti -- úvod
Neštruktúrované neurčitosti - analýza a syntéza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VESELÝ, V. -- HARSÁNYI, L. Robustné riadenie dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 126 s. ISBN 978-80-227-2801-0.
ZHOU, K. -- DOYLE, J C. Essentials of robust control. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. 411 s. ISBN 0-13-525833-2.
BARMISH, B. New Tools for Robustness of Linear Systems. New York : Macmillan Publishing Company, 1994. 394 s. ISBN 0-02-306055-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
75,8 %18,2 %6,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: