21. 7. 2019  1:58 Daniel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424F0_4I - Finančný trh a podnikové financie (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N424F0_4I
Názov predmetu: Finančný trh a podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 4. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti absolvujú vstupný a výstupný test v počte bodov 30. Minimálne musí študent dosiahnuť 20 bodov. Na skúške absolvuje študent test a ústnu časť v hodnote 70 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A- 75 bodov, E-56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zabezpečiť študentom prehľad v oblasti finančného trhu, jeho súčastí a vysvetliť základné pojmy z oblasti podnikových financií, financovania podniku.Predmet poskytuje aj poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie finančného trhu a jeho súčastí.
Peňažný trh, cenné papiere peňažného trhu.
Kapitálový trh, cenné papiere kapitálového trhu.
Burza cenných papierov a jej fungovanie.
Sprostredkovatelia na finančnom trhu.
Bankový systém SR.
Úverové zdroje.
Ako investovať – výnos, riziko, poistenie.
Životné istoty a riziká.
Význam peňazí a financovanie podniku.
Riadenie podnikových financií.
Medzinárodný finančný trh.
Offshore centrá a ich význam z hľadiska fungovania finančného trhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly finančného trhu. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 103 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
LEVINSON, M. The Economist Guide to Financial Markets . USA: The Economist News paper Ltd., 2010. 70 s. ISBN 978-1-61039-389-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
predmet sa vyučuje aj pre 2.ročník štúdia pre vybrané špecializácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1095

ABCDEFX
39,1 %27,0 %18,2 %9,1 %6,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Hana Janáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Pánik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: