Jul 24, 2019   9:09 a.m. Vladimír
Academic information system

Course syllabus N424F0_4I - Finančný trh a podnikové financie (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Finančný trh a podnikové financie
Kód predmetu: N424F0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Hana Janáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Miroslav Pánik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Zabezpečiť študentom prehľad v oblasti finančného trhu, jeho súčastí a vysvetliť základné pojmy z oblasti podnikových financií, financovania podniku.Predmet poskytuje aj poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie finančného trhu a jeho súčastí.
Peňažný trh, cenné papiere peňažného trhu.
Kapitálový trh, cenné papiere kapitálového trhu.
Burza cenných papierov a jej fungovanie.
Sprostredkovatelia na finančnom trhu.
Bankový systém SR.
Úverové zdroje.
Ako investovať – výnos, riziko, poistenie.
Životné istoty a riziká.
Význam peňazí a financovanie podniku.
Riadenie podnikových financií.
Medzinárodný finančný trh.
Offshore centrá a ich význam z hľadiska fungovania finančného trhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly finančného trhu. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 103 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
LEVINSON, M. The Economist Guide to Financial Markets . USA: The Economist News paper Ltd., 2010. 70 s. ISBN 978-1-61039-389-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Finančný trh a podnikové financie sa realizuje formou 13 prednášok a 13 cvičení. Študenti využívajú online učebnicu, v ktorej vypĺňajú konkrétne príklady.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška písomná časť - test a ústna časť
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: