Jun 19, 2019   9:20 p.m. Alfréd
Academic information system

Course syllabus N423S0_4I - Separačné procesy (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423S0_4I
Názov predmetu: Separačné procesy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 4 písomné testy z príkladov spolu za 60 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 33 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 40 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 22 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základných princípoch priemyselných postupov destilácie, extrakcie a absorpcie a o využití poznatkov z bilancovania, termodynamiky viacfázových systémov a teórie prestupu látky pre výpočty delenia jednoduchých zmesí.
 
Stručná osnova predmetu:
Dvojzložková destilácia a rektifikácia -- vyjadrovanie rovnováhy; výpočet prietokovej a vsádzkovej destilácie; destilácia vodnou parou; Mc-Cabe-Thieleho metóda výpočtu rektifikačnej kolóny; návrh rozmerov etážových a náplňových kolón; účinnosť etáže; vsádzková rektifikácia; extrakčná a azeotropická rektifikácia. Extrakcia -- kvapalinová a z tuhej fázy; riešenie vsádzkovej a kontinuálnej extrakcie v trojuholníkovom diagrame. Absorpcia a desorpcia-- vyjadrovanie rovnováhy a prestupu látky; materiálová bilancia súprúdovej, protiprúdovej absorpcie a absorpcie s recirkuláciou; výpočet rozmerov etážových a náplňových kolón; výškový ekvivalent teoretického stupňa a výškový ekvivalent prevodovej jednotky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
RICHARDSON, J. -- HARKER, J. -- BACKHURST, J. Coulson & Richardson's Chemical Engimeering. Volume 2: Particle Technology and Separation Processes. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002. 1229 s. ISBN 0-7506-4445-1.
BACKHURST, J. -- HARKER, J. Coulson & Richardson's Chemical Engimeering. Volume 5: Solutions to the Problems in Chemical Engineering. Volume 2 and 3. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999. 336 s. ISBN 0-7506-2612-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je povinný pre študentov študijného programu Chemické inžinierstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1067

ABCDEFX
6,6 %15,7 %25,2 %26,2 %21,6 %4,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Monika Antošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Blahušiak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Elena Graczová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: