Jun 17, 2019   9:44 a.m. Adolf
Academic information system

Course syllabus N400S2_4I - Semestrálny projekt II (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400S2_4I
Názov predmetu: Semestrálny projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, navrhnúť metódy na ich riešenie, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať experimenty a vyhodnotiť ich.
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 584

ABCDEFX
92,8 %5,3 %1,0 %0,3 %0,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Matej Babjak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Oľga Caletková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. František Čacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Denisa Darvasiová (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Ima Dovinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Gabriel Greif, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Teodora Kocsisová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. František Kreps, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Kristína Markošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Anna Mašlejová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Agneša Szarka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Mário Šereš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Šoral, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Type of output: