15. 12. 2019  14:17 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422I2_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I2_4I
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy na každom cvičení, hodnotenie práce študenta na cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním a tvorbou grafických užívateľských rozhraní pre typické priemyselné riadiace systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje priemyselnému riadiacemu systému FOXBORO, pričom sú podrobne rozoberané špecifiká tejto platformy z pohľadu implementácia riadiacich algoritmov a tvorby grafického užívateľského rozhrania. Druhá časť je zameraná na riadiaci systém SIMATIC. Do tejto časti patrí rekapitulácia rebríkovej logiky, implementácia logického a PID riadenia, ako i tvorba grafických rozhraní pre dotykové panely.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRIMBLE, M J. Industrial Control Systems Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2001. 621 s. ISBN 0-47149225-6.
ONDROVIČOVÁ, M. -- BAKOŠOVÁ, M. -- KARŠAIOVÁ, M. Control System Foxboro. In 15th international conference on Process control '05: Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2005, ISBN 80-227-2235-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 133

ABCDEFX
73,7 %12,0 %9,8 %1,5 %2,3 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: