Feb 23, 2020   3:31 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Course syllabus RKRZ04_6I - Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov (MTF - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RKRZ04_6I
Názov predmetu: Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
Pre absolvovanie predmetu môže študent získať v priebežnom hodnotení max 20%, ktoré sa započítavajú do výsledku celkového hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o modeloch riadenia kariéry, prístupoch k talent manažmentu, metódach plánovania a riadenia kariéry zamestnancov a vyhľadávania talentov, o tvorbe plánov nástupníctva. Pozná trendy v rozvoji zamestnancov, v metódach a systémoch rozvoja zamestnancov. Vie určiť a použiť vhodné metódy a nástroje na stanovenie smerov kariéry zamestnancov, tvorbu plánov kariéry, riadenia nástupníctva. Vie aplikovať získané vedomosti na tvorbu plánov rozvoja zamestnancov, na identifikovanie potrieb rozvoja zamestnancov a zhodnotenie efektívnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov.
 
Stručná osnova predmetu:
Riadenie kariéry a talent manažment – základné pojmy a rozdiely
Podstata význam riadenia kariéry – definície
Proces riedenia kariéry
Metódy plánovania kariéry, rozvojové kariérne plány a ich realizácia
Proces riadenia kariéry – fázy riadenia kariéry
Nástupníctvo – tvorba plánov nástupníctva a metódy výberu personálnych rezerv
Riadenie talentov – vyhľadávania a zaradenie talentov do training programov
Prístupy k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov
Proces vzdelávania zamestnancov – metódy a vzťahy so štátnymi inštitúciami
Identifikácia potrieb vzdelávania a rozvoja zamestnancov – postup a metódy
Príprava a plánovanie vzdelávacích programov
Realizačná fáza vzdelávania a rozvoja zamestnancov – metódy participatívneho učenia a rozvoja kompetencií
Formy rozvoja kompetencií zamestnancov
Metódy hodnotenia účinnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov a sledovanie nákladov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
HOLKOVÁ, A. Súčasné problémy a trendy v rozvoji a vzdelávaní manažérov v podmienkach podnikovej praxe. Actual questions and tendencies of manager training and development in business conditions. Trnava : AlumniPress, 2008. 64 s. ISBN 978-80-8096-073-5.
EVANGELU, J E. Diagnostické metody v personalistice. Praha : Grada, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2607-6.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.

Odporúčaná:
ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-5258-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 377

ABCDEFX
22,8 %29,7 %17,8 %15,9 %13,5 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Schválil: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Type of output: