18. 2. 2020  9:09 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu RKRZ04_6I - Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov
Kód predmetu: RKRZ04_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o modeloch riadenia kariéry, prístupoch k talent manažmentu, metódach plánovania a riadenia kariéry zamestnancov a vyhľadávania talentov, o tvorbe plánov nástupníctva. Pozná trendy v rozvoji zamestnancov, v metódach a systémoch rozvoja zamestnancov. Vie určiť a použiť vhodné metódy a nástroje na stanovenie smerov kariéry zamestnancov, tvorbu plánov kariéry, riadenia nástupníctva. Vie aplikovať získané vedomosti na tvorbu plánov rozvoja zamestnancov, na identifikovanie potrieb rozvoja zamestnancov a zhodnotenie efektívnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Riadenie kariéry a talent manažment – základné pojmy a rozdiely
Podstata význam riadenia kariéry – definície
Proces riedenia kariéry
Metódy plánovania kariéry, rozvojové kariérne plány a ich realizácia
Proces riadenia kariéry – fázy riadenia kariéry
Nástupníctvo – tvorba plánov nástupníctva a metódy výberu personálnych rezerv
Riadenie talentov – vyhľadávania a zaradenie talentov do training programov
Prístupy k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov
Proces vzdelávania zamestnancov – metódy a vzťahy so štátnymi inštitúciami
Identifikácia potrieb vzdelávania a rozvoja zamestnancov – postup a metódy
Príprava a plánovanie vzdelávacích programov
Realizačná fáza vzdelávania a rozvoja zamestnancov – metódy participatívneho učenia a rozvoja kompetencií
Formy rozvoja kompetencií zamestnancov
Metódy hodnotenia účinnosti vzdelávania a rozvoja zamestnancov a sledovanie nákladov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
HOLKOVÁ, A. Súčasné problémy a trendy v rozvoji a vzdelávaní manažérov v podmienkach podnikovej praxe. Actual questions and tendencies of manager training and development in business conditions. Trnava : AlumniPress, 2008. 64 s. ISBN 978-80-8096-073-5.
EVANGELU, J E. Diagnostické metody v personalistice. Praha : Grada, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2607-6.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha : Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.

Odporúčaná:
ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy - 13. vydání. Grada, 2015, ISBN: 978-80-247-5258-7

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predpokladaný harmonogram tém po týždňoch v semestri:
1. Zameranie a ciele predmetu
a) obsah predmetu
b) vymedzenie základných pojmov
c) úvod do problematiky
d) podmienky absolvovania predmetu

2. Riadenie kariéry
a) význam a podstata riadenia kariéry
b) subjekty riadenia kariéry

3. Proces riadenia kariéry
a) fázy riadenia kariéry
b) obsah fáz a zúčastnených subjektov

4. Nástroje riadenia kariéry
a) metódy a prostriedky riadenia kariéry
b) kariérne plány
c) kariérne dráhy

5. Nástupníctvo
a) podstata a význam nástupníctva
b) plánovanie nástupníctva
c) metódy výberu personálnych rezerv

6. Talent manažment
a) podstata a význam
b) identifikácia a vyhľadávanie talentov
c) prístupy k riadeniu talentov
d) trainee programy

7. Prístupy k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov
a) pojmová základňa
b) modely rozvoja

8.Proces vzdelávania
a) systémy vzdelávania
b) vzťahy so štátnymi inštitúciami
c) legislatívny rámec

9. Identifikácia potrieb vzdelávania zamestnancov
a) metódy a prostriedky
b) subjekty
c) development centrá

10. Príprava a plánovanie
a) tvorba plánov vzdelávania
b) formy zosúlaďovania potrieb vzdelávania

11. Realizácia vzdelávania zamestnancov
a) formy a metódy vzdelávania
b) princípy andragogiky
c) participatívne učenie vs. e-learning

12. Hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov
a) metódy hodnotenia vzdelávania zamestnancov
b) oblasti hodnotenia vzdelávania
c) sledovanie účinnosti vzdelávania v pracovnom procese
d) Ekonomické ukazovatele hodnotenia efektívnosti vzdelávania

13. Trendy v oblasti riadenia kariéry a rozvoja zamestnancov

 
Metódy a kritériá hodnotenia: Podmienky získania priebežného hodnotenia:
Hodnotí sa individuálna a skupinová práca v rámci cvičení + tematické zadanie + priebežná kontrolná písomka.
Študent môže získať max 20 bodov. Body sa započítavajú k výsledkom skúšky.

Kritériá priebežného hodnotenia:
 100% účasť na cvičeniach (max 1 ospravedlnené absencie),
 aktívna účasť všetkých členov tímu na realizovaných aktivitách a riešených zadaniach,
 odovzdané zadanie v požadovanej kvalite, max 5 bodov,
 absolvovanie priebežnej kontrolnej písomky, max 15 bodov

Záverečné hodnotenie:
Skúška pozostáva z písomnej časti, kde študent vypracováva odpovede na otázky. Max počet bodov je 80. Každá otázka je hodnotená bodmi podľa náročnosti. Otázky vychádzajú z téz, ktoré korešpondujú s odprednášaným a v AIS zverejneným obsahom predmetu.
Tézy ku skúške budú zverejnené v AIS v zápočtovom týždni.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: