28. 1. 2020  21:41 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu RKRZ04_6I - Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: RKRZ04_6I
Názov predmetu: Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Zameranie a ciele predmetu (dotácia 2/2)
 
a.obsah predmetu
podmienky absolvovania predmetu
b.vymedzenie základných pojmov
c.úvod do problematiky

2.Riadenie kariéry (dotácia 2/2)
 
a.význam a podstata riadenia kariéry
b.subjekty riadenia kariéry

3.Proces riadenia kariéry (dotácia 2/2)
 
a.fázy riadenia kariéry
b.obsah fáz a zúčastnených subjektov

4.Nástroje riadenia kariéry (dotácia 2/2)
 
a.metódy a prostriedky riadenia kariéry
b.kariérne plány
c.kariérne dráhy

5.Nástupníctvo (dotácia 2/2)
 
a.podstata a význam nástupníctva
b.plánovanie nástupníctva
c.metódy výberu personálnych rezerv

6.Talent manažment (dotácia 2/2)
 
a.podstata a význam
b.identifikácia a vyhľadávanie talentov
c.prístupy k riadeniu talentov

7.Prístupy k rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov (dotácia 4/4)
 
a.pojmová základňa
b.podnikový systém vzdelávania
c.zásady zácviku na pracovisku
d.princípy vzdelávania dospelých

8.Proces rozvoja zamestnancov (dotácia 4/4)
 
a.identifikácia potrieb vzdelávania
b.assesment a development centrá
c.plánovanie rozvoja
d.reálizacia - metódy rozvoja zamestnancov

9.Hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov (dotácia 2/2)
 
a.metódy hodnotenia vzdelávania zamestnancov
b.oblasti hodnotenia vzdelávania
c.sledovanie účinnosti vzdelávania v pracovnom procese
d.ekonomické ukazovatele hodnotenia efektívnosti vzdelávania

10.Rozvoj zamestnancov v kontexte s potrebami spoločnosti (dotácia 2/2)
 
a.vzťahy so štátnymi inštitúciami
b.legislatívny rámec
c.národná sústava kvalifikácií
d.duálne vzdelávanie

11.Trendy v oblasti riadenia kariéry a rozvoja zamestnancov (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: