20. 7. 2019  0:48 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZEMA04_6B - Základy ekonomiky a manažmentu (MTF - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZEMA04_6B
Názov predmetu: Základy ekonomiky a manažmentu
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Podnik ako súčasť podnikateľského, makroekonomického a globálneho ekonomického prostredia, postavenie podniku v trhovej ekonomike.
Podnik a podnikanie, legislatívne podmienky podnikania, vzťahy podniku s okolím.
Charakteristika základných podnikových procesov, podnikové výrobné faktory.
Ekonomické ciele podnikania, vyjadrenie ekonomického výsledku činnosti podniku, účtovný zisk vs. ekonomický zisk, maximálny zisk vs. udržateľný zisk.
Zabezpečenie podnikania majetkom (neobežný vs. obežný majetok) a kapitálom (vlastný vs. cudzí kapitál).
Možnosti vyjadrenia a merania výsledkov podnikania – náklady, výnosy, nákladovosť, účinnosť, efektívnosť a pod.
Základy plánovania a riadenia zisku, vzťah „náklady - cena - objem produkcie - zisk“.
Manažment (podstata a význam), manažment a spoločnosť (okolie, vstupy a výstupy).
Proces manažmentu, manažérske funkcie, rozhodovanie (podstata a význam, klasifikácia rozhodovacích procesov, proces rozhodovania).
Plánovanie (podstata, obsah a význam plánovania, prvky, proces a druhy plánovania), stanovovanie cieľov.
Organizovanie (poslanie, podstata, obsah a funkcie organizovania), organizačné štruktúry riadenia (OŠR) podnikov, princípy tvorby OŠR podnikov.
Vedenie ľudí (podstata, význam a funkcie vedenia ľudí), vymedzenie efektívneho vedenia ľudí, štýly vedenia ľudí.
Motivovanie (základné pojmy - motivácia, stimulácia, motív, stimul), všeobecný model motivácie, základné teórie motivácie.
Komunikácia (význam, druhy, funkcie komunikácie v priemyselnom podniku), model procesu komunikácie, prvky efektívnej komunikácie a ich rozvoj.
Kontrolovanie (podstata, obsah a proces kontrolovania), klasifikácia kontroly.
Manažéri ako vykonávatelia procesu manažmentu (typy, úlohy a roly manažérov), charakteristiky úspešného manažéra (vlastnosti, schopnosti, zručnosti).


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 24. 09. 2018.

Typ výstupu: