24. 1. 2020  10:00 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-ADM - Algoritmy diskrétnej matematiky (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-ADM
Názov predmetu: Algoritmy diskrétnej matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s algoritmami diskrétnej matematiky a vedieť rozpoznať obtiažnosť praktických úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
- Algoritmy a zložitosť, úloha celočíselného batohu a problém reprezentácie vstupných dát.
- Spôsoby zadávania grafov, prehľadávanie do hĺbky a do šírky. Kostry a cyklická štruktúra grafov.
- Vyhľadávanie blokov v grafe a testovanie rovinnosti.
- Extremálne úlohy teórie grafov a ich algoritmická zložitosť. Rýchly algoritmus na hľadanie maximálneho toku v sieti.
- Úloha o maximálnej kostre a matroidy. Párovania v grafoch a prienik matroidov.
- NP-úplnosť a polynomialita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNOR, M. -- NIEPEL, L. Kombinatorika a teória grafov 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.
PLESNÍK, J. Grafové algoritmy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1983. 300 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: