Feb 25, 2020   8:07 a.m. Frederik
Academic information system

Course syllabus D1-ADM - Algoritmy diskrétnej matematiky (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Algoritmy diskrétnej matematiky
Kód predmetu: D1-ADM
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s algoritmami diskrétnej matematiky a vedieť rozpoznať obtiažnosť praktických úloh.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Algoritmy a zložitosť, úloha celočíselného batohu a problém reprezentácie vstupných dát.
- Spôsoby zadávania grafov, prehľadávanie do hĺbky a do šírky. Kostry a cyklická štruktúra grafov.
- Vyhľadávanie blokov v grafe a testovanie rovinnosti.
- Extremálne úlohy teórie grafov a ich algoritmická zložitosť. Rýchly algoritmus na hľadanie maximálneho toku v sieti.
- Úloha o maximálnej kostre a matroidy. Párovania v grafoch a prienik matroidov.
- NP-úplnosť a polynomialita.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNOR, M. -- NIEPEL, L. Kombinatorika a teória grafov 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.
PLESNÍK, J. Grafové algoritmy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1983. 300 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: seminár
Rozsah a metóda: 0/2 - prezenčná metóda, 26 hodín za semester.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: