28. 1. 2020  8:49 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-ADM - Algoritmy diskrétnej matematiky (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-ADM
Názov predmetu: Algoritmy diskrétnej matematiky
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Tento predmet má len jeden celok s názvom Algoritmy diskrétnej matematiky (dotácia 0/0)
 
a.Algoritmy a zložitosť, úloha celočíselného batohu a problém reprezentácie vstupných dát.
b.Spôsoby zadávania grafov, prehľadávanie do hĺbky a do šírky.
c.Vyhľadávanie blokov v grafe a testovanie rovinnosti.
d.Extremálne úlohy teórie grafov a ich algoritmická zložitosť.
e.Rýchly algoritmus na hľadanie maximálneho toku v sieti.
f.Úloha o maximálnej kostre a matroidy.
g.Párovania v grafoch a prienik matroidov.
h.NP-úplnosť a polynomialita.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: