4. 8. 2020  19:45 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-KRPA - Krajinné plánovanie (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Názov predmetu:
Krajinné plánovanie
Kód predmetu:
D1-KRPA
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť poslucháčov s obsahom a významom plánovacích procesov v SE a so súčasnými trendmi udržateľného manažmentu krajiny. Poslucháči porozumejú hlavným plánovacím procesom v SR a ich nástrojom
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Prírodné procesy vo vývoji krajiny, pozícia antropogénnej činnosti -- zameranie sa na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo vývoji krajiny, metódy a nástroje pri pretváraní krajiny.
• Dynamika vývoja krajiny, stabilita, únosnosť krajiny, stresové faktory a strety záujmov.
• Územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability
• Krajinnoekologické plánovanie - metodika LANDEP
• Význam a funkcia vody a vegetácie v krajine
• Ekologizácia hospodárenia v krajine, riešenie stretov záujmov vodného hospodárstva v hlavných typoch krajiny
• Špecifické problémy poľnohospodárskej krajiny, riešenie interakcie vodného diela v krajine pre zabezpečenie TUR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FORMAN, R T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. Praha : Academia, 1993. 583 s.
IZAKOVIČOVÁ, Z. -- MIKÓS, L. Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, 1997. 152 s. ISBN 80-224-0519-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: