11. 8. 2020  6:03 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-KRPA - Krajinné plánovanie (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-KRPA
Názov predmetu:
Krajinné plánovanie
Ukončenie a kredity:
skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
• Prírodné procesy vo vývoji krajiny, pozícia antropogénnej činnosti -- zameranie sa na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo vývoji krajiny, metódy a nástroje pri pretváraní krajiny.
• Dynamika vývoja krajiny, stabilita, únosnosť krajiny, stresové faktory a strety záujmov.
• Územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability
• Krajinnoekologické plánovanie - metodika LANDEP
• Význam a funkcia vody a vegetácie v krajine Ekologizácia hospodárenia v krajine, riešenie stretov záujmov vodného hospodárstva v hlavných typoch krajiny, špecifické problémy poľnohos-podárskej krajiny, riešenie interakcie vodného diela v krajine pre zabezpečenie TUR.
(dotácia 2/1)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: