Jun 5, 2020   4:32 a.m. Laura
Academic information system

Course syllabus D1-MKO - Metóda konečných objemov (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-MKO
Názov predmetu:
Metóda konečných objemov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z numerickej analýzy metódy konečných objemov ako aj jej počítačovej implementácie a aplikácií v spracovaní obrazu, vedení tepla, difúzii a prúdení kvapalín a plynov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Metóda konečných objemov pri riešení eliptických úloh.
- Metóda konečných objemov pri riešení parabolických úloh.
- Metóda konečných objemov pri riešení hyperbolických úloh.
- Metóda konečných objemov pri riešení úloh nelineárnej difúzie a level-set rovníc.
- Metódy dôkazov konvergencie a odhadov chýb pre metódu konečných objemov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULA, K. Image processing with partial differential equations. In Modern Methods in Scientific Computing and Applications. Kluwer Academic Publishers, 2002: 2002, s. 283--321. ISBN 1402007825.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: