Jul 13, 2020   10:40 p.m. Margita
Academic information system

Course syllabus B1-MAT3_G - Matematika 3 (SvF - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-MAT3_G
Názov predmetu: Matematika 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testy 20%
 
Výsledky vzdelávania:
Štúdium v tomto semestri je zamerané predovšetkým na základné typy obyčajných diferenciálnych rovníc a ich riešenie, okrajové a začiatočné úlohy pre ODR, základné znalosti z teórie číselných a funkcionálnych radov V druhej časti semestra sa preberie teória množných, krivkových a plošných integrálov
 
Stručná osnova predmetu:
- Riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc s jednorozmerným stavovým priestorom. Riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc s konštantnými koeficientami, riešenie začiatočných úloh pre obyčajné diferenciálne rovnice.
- Číselné rady, kritériá konvergencia, relatívna a absolútna konvergencia. Funkcionálne rady. Mocninové rady, súčet a obor konvergencie.

- Množné integrály, transformácie do polárnych súradníc, transformácia do valcových súradníc.

- Krivkový integrál 1. a 2. druhu, nezávislosť krivkového integrálu od cesty, Greenova veta.

-Plošné integrály 1. a 2. druhu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Kálnová, Handlovičová, Mišík, Širáň: Riešené úlohy z matematiky II. Skriptum STU, 2000. Bratislava: vydavateľstvo STU Bratislava, 2000. 186 s. ISBN 80-227-1344-9.
MIKA, S. -- KUFNER, A. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Praha : SNTL, 1981. 88 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A
B
C
DE
FX
9,1 %
8,4 %
9,1 %
22,4 %
46,2 %
4,8 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 3. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 20. 03. 2018.

Type of output: