Jan 17, 2020   2:04 p.m. Nataša
Academic information system

Course syllabus B1-STM - Štatistické metódy (SvF - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-STM
Názov predmetu: Štatistické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy, správne vypracované všetky zadania, získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s úvodnými pojmami z teórie pravdepodobnosti a so základnými pojmami z popisnej štatistiky, ako sú náhodné veličiny, ich rozdelenia a číselné charakteristiky, s teóriou bodových a intervalových odhadov, testovaním štatistických hypotéz a korelačnou a regresnou analýzou empirických súborov meraní. Po ukončení predmetu by mal byť schopný analyzovať a spracovať súbory reálnych štatistických dát.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do teórie pravdepodobnosti.
- Popisná štatistika.
- Náhodné veličiny, ich rozdelenia a číselné charakteristiky.
- Spojité a diskrétne rozdelenia náhodných veličín.
- Bodové a intervalové odhady.
- Testovanie štatistických hypotéz.
- Náhodné vektory. Korelačná a regresná analýza.
- Štatistická analýza empirických súborov meraní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KALICKÁ, J. -- KRIVÁ, Z. Praktická štatistika v Exceli. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 258 s. ISBN 80-227-2295-2.
VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
33,3 %16,7 %22,2 %22,2 %5,6 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Lucia Vavríková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 9. 2017
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 20. 09. 2017.

Type of output: