14. 12. 2019  0:58 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EKEK04_6D - Ekonómia a ekonomika (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Ekonómia a ekonomika
Kód predmetu: EKEK04_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v dejinách ekonomického myslenia a v dejinách peňažných systémov, pozná základné otázky, ktoré rieši ekonómia ako veda a ich premietnutie do ekonomiky v jednotlivých etapách ľudskej spoločnosti. Vníma vplyv globalizácie na ekonomické myslenie a ekonomiku, pozná aktuálne smery ekonomického myslenia, najmä tzv. „novú ekonomiku“, princípy spoločensky zodpovedného podnikania a ich premietnutie do stratégie a politiky podniku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné otázky ekonómie ako vedy, ekonómia vs. ekonomika
Dejiny ekonomického myslenia – významné smery a školy
Dejiny peňažných systémov a ich úlohy v ekonomike
Aktuálne smery ekonomického myslenia
Vplyv globalizácie na ekonomické myslenie a na ekonomiku
Nová ekonomika: od neobmedzeného ekonomického rastu k udržateľnému rastu a rozvoju
Pohľad novej ekonomiky na úlohu financií v ekonomike
Stratégia a politika podniku v ére novej ekonomiky
Princípy spoločensky zodpovedného podnikania
Možnosti implementácie princípov spoločensky zodpovedného podnikania do praxe priemyselných podnikov
Ekonomické a finančné aspekty spoločensky zodpovedného podnikania: maximálny zisk vs. udržateľný zisk, spoločensky zodpovedné rozdeľovanie vytvorených hodnôt, tvorba zdieľanej hodnoty
Alternatívne ekonomické koncepty (Ekonomika spoločenstva, Mondragon, Sieť Dobra)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAMUELSON, P A. -- NORDHAUS, W D. Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.
GROHMANN, S. Makroekonómia. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1995. 265 s. ISBN 80-225-0614-1.
LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
STEAD, J G. -- STEAD, W. Manažment pre malú planétu: prečo je dôležité meniť stratégie neobmedzeného rastu na stratégie udržateľnosti. Bratislava : Eastone Books, 2012. 243 s. ISBN 978-80-8109-216-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenie, prednáška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 20 až 25 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Hlavné výsledky práce študent spracuje do Power Point prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: