9. 12. 2019  18:40 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EKEK04_6D - Ekonómia a ekonomika (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: EKEK04_6D
Názov predmetu: Ekonómia a ekonomika
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Hlbšie osvojenie základných princípov a východísk ekonomického myslenia, rozhodovania a konania (manažérstva). (dotácia 0/3)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: