18. 8. 2019  10:40 Elena, Helena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MNPP04_6D - Manažment priemyselných podnikov (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Manažment priemyselných podnikov
Kód predmetu: MNPP04_6D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
ŠtŠtudent získa znalosti z kľúčových oblastí manažmentu priemyselných podnikov. Pozná historický význam a úlohu jednotlivých teórií, škôl a konceptov manažmentu a vie ich využívať v praktickej aplikácii v podmienkach priemyselných podnikov. Študent dokáže integrovať využívanie rozličných prístupov, nástrojov a metód na riešenie konkrétnych strategických úloh priemyselných podnikov a formulovať, implementovať a kontrolovať kľúčové rozhodnutia v kontexte s novým modelom podnikania založeným na udržateľnom spoločensky zodpovednom podnikaní.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
História a vývoj manažmentu, školy manažmentu, systémová charakteristika manažmentu, podstata a obsah teórie manažmentu.
Prognózovanie sociálno-ekonomických systémov. Model procesu prognózovania rozvoja podniku.
Udržateľný strategický manažment.
Progresívne prístupy v oblasti organizačných štruktúr riadenia priemyselných podnikov.
Podniková kultúra a jej vplyv na výkonnosť podniku.
Systémový prístup k zabezpečovaniu ľudských zdrojov.
Teórie motivácie a motivačné programy.
Model komunikačného procesu a jeho riadenie.
Tvorba kontrolného systému priemyselného podniku.
Kľúčové manažérske kompetencie a kompetenčné modely.
Komparatívny manažment.
Paradigmy zmien v 21. storočí z pohľadu manažmentu priemyselných podnikov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOWMAN, C. Strategický management. Praha : Grada Publishing, 1996. 147 s. ISBN 80-7169-230-1.
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.
PAUHOFOVÁ, I. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí [z vedeckej konferencie]. Smolenice, 16.-18.9.2013. 1.. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. 283 strany. ISBN 978-80-7144-212-7.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT vfra, 2005. 402 s. ISBN 80-89085-49-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednáška, seminár, konzultácia, diskusia, prípadová štúdia, stáž.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 30 až 40 strán. Zásadné výsledky práce študent spracuje do prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 - 15 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: