26. 8. 2019  5:01 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MNPP04_6D - Manažment priemyselných podnikov (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MNPP04_6D
Názov predmetu: Manažment priemyselných podnikov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (12 kreditov)
Obsah predmetu:
1.História a vývoj manažmentu. Systémová charakteristika manažmentu, podstata a obsah teórie manažmentu. (dotácia 2/2)
2.Rozhodovací proces -- podstata, fázy, typy rozhodovania, metódy rozhodovania. (dotácia 2/2)
3.Plánovanie ako východisková funkcia manažmentu. Strategické plánovanie. (dotácia 2/2)
4.Organizovanie ako funkcia manažmentu -- podstata a obsah organizovania, organizačné štruktúry riadenia. Typy organizačných štruktúr riadenia priemyselných podnikov a tendencie ich zdokonaľovania. (dotácia 4/4)
5.Podniková kultúra -- podstata, význam, základné charakteristiky a typológia. Proces zdokonaľovania podnikovej kultúry a jej vplyv na výkonnosť podniku. (dotácia 4/4)
6.Systémový prístup k zabezpečovaniu personálu ako manažérskej funkcie. (dotácia 2/2)
7.Prístupy k skúmaniu a vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí a ich integrácia. Štýly vedenia ľudí -- podstata, rôzne prístupy, charakteristiky jednotlivých štýlov. Komunikácia v manažmente -- model komunikačného procesu a jeho riadenie, druhy komunikácie. Vývoj a budovanie efektívnych pracovných tímov. (dotácia 6/6)
8.Motivácia -- podstata, význam, základné charakteristiky. Teórie motivácie a motivačné programy. (dotácia 2/2)
9.Kontrola ako funkcia manažmentu -- klasifikácia, proces a metódy kontroly. (dotácia 2/2)
10.Kľúčové manažérske kompetencie a kompetenčné modely. Kategorizácia a náplň činnosti manažérov. (dotácia 2/2)
11.Komparatívny manažment. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: