24. 1. 2020  2:51 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAMV01_6D - Mikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MAMV01_6D
Názov predmetu: Mikroštruktúrna analýza a mechanické vlastnosti materiálov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Mikroštruktúrna analýza:
- svetelná mikroskopia,
- transmisná elektrónová mikroskopia,
- riadkovacia elektrónová mikroskopia,
- súvisiace spektroskopické a difrakčné metódy, Raman, AFM, GDOES, FIB/SEM/TEM.

Charakterizácia mechanických vlastností:
- meranie a vyhodnocovanie tvrdosti materiálov,
- inštrumentovaná indentácia,
- pevnosť (Weibullova analýza), pružnosť, medza klzu,
- skúška rázom v ohybe, inštrumentovaná skúška rázom v ohybe,
- tribológia,
- creep,
- lomová mechanika,
- fraktografia


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: