Jan 24, 2020   6:25 p.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus VYP604_6D - Výskumná práca VI (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Výskumná práca VI
Kód predmetu: VYP604_6D
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Prezentácia výsledkov vlastného výskumu vo forme odborných publikácií. Aktívna prezentácia na medzinárodnej konferencii.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Upresní školiteľ na základe zvolenej témy doktorandskej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: upresní školiteľ na základe zvolenej témy doktorandskej práce
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Aktívna prezentácia na medzinárodnej konferencii.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Type of output: